Условия ремонта

Для того, чтобы получить консультацию и ремонт оборудования, пожалуйста заполните таблицу внизу. Наш технический консультант свяжется с вами в течение 24 часов с момента ее заполнения.

* Ф.И.О.

* Телефон

* Область

* Город

* Email

* Название аппарата

* Серийный номер аппарата

* Комплектация

* Инструкция с гарантийным талоном

* Вид неисправности

Комментарий к заявке

* Я, согласна (ен) с условиями договора

Я принимаю условия и положения компании и политики конфиденциальности информации

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)

про надання послуг з сервісного обслуговування, гарантійного та/або післягарантійного ремонту косметологічного лазерного обладнання та/або косметологічного обладнання ТМ «Світ косметолога»

 1. Приватне підприємство «СВІТ КОСМЕТОЛОГА», надалі – ВИКОНАВЕЦЬ, що діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 585 102 0000 009825 від 08.12.2016 р. з однієї сторони, і власник косметологічного обладнання ТМ «Світ косметолога», яке потребує сервісного обслуговування, гарантійного та/або післягарантійного ремонту, надалі – ЗАМОВНИК, з іншої сторони, які в подальшому за текстом цього Договору разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей договір про наступне:

1.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. ВЕБ-САЙТ веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://mirkosmetologa.com.ua , який є основним джерелом інформування Клієнтів та належить ПП «СВІТ КОСМЕТОЛОГА».
 2. ВИКОНАВЕЦЬПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ КОСМЕТОЛОГА», код ЄДРПОУ 41011616, місцезнаходження юридичної особи – 39600, м. Кременчук, вул. І. Сердюка, 11, банківські реквізити: Р/Р 26004054639020 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 331401
 3. ЗАМОВНИК будь-яка фізична та/або юридична особа, яка акцептувала даний Договір з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею особи.
 4. ДОГОВІР цей договір з усіма доповненнями та змінами, що розміщений на Сайті за посиланням: https://mirkosmetologa.com.ua/remont.html
 5. ПУБЛІЧНА ОФЕРТАпропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця та/або соціальних мережах), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти Договір на визначених умовах.
 6. ПРОПОЗИЦІЯ комплекс послуг з сервісного обслуговування, гарантійного та/або післягарантійного ремонту косметологічного лазерного обладнання та/або косметологічного обладнання ТМ «Світ косметолога»
 7. АКЦЕПТ повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти даного Договору одним із способів, визначених цим Договором.
 8. ЗАЯВКА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ - письмовий документ, підписаний Виконавцем та Замовником, у якому вказані ціна послуг, їх зміст, реквізити Замовника та інша необхідна для надання послуг інформація.
 9. ПОСЛУГИкомплекс платних та/або безоплатних послуг, які можуть бути отримані Замовником на умовах, в спосіб та у порядку, що регламентуються цим Договором, а у випадках, не передбачених ним – іншими Угодами Сайту.
 10. УГОДИцей Договір, Умови користування Сайтом, Угода про конфіденційність та будь-які інші угоди та правила, розміщені Виконавцем на Сайті.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 2.1. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови договору про надання і використання Послуг .
 2. 2.2. Акцептування договору є підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти одним із наступних способів:
  • заповнення, підписання та передача Замовником Виконавцю письмової заявки про надання Послуг за встановленим зразком (зразок знаходиться на сайті Виконавця) або у довільній формі;
  • підтвердженням електронними засобами зв’язку (в тому числі через e-mail) строків та вартості послуг Виконавця;
  • вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди), передання обладнання для обслуговування, сплата коштів тощо на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання умов замовлення;
 3. 2.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заявки про надання послуг від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
 4. 2.4. Замовник надає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заявки про надання послуг та/або оплати замовлених Послуг.
 5. 2.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору або розміщені на сайті https://mirkosmetologa.com.ua/.
 6. 2.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 7. 2.7. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.
 8. 2.8. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.
 9. 2.9. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
 10. 2.10. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.
 11. 2.11. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовника, так і без нього (залежно від серйозності змін, без повідомлення, якщо зміни не стосуються фінансових витрат обох сторін). Чинна редакція договору завжди знаходиться на Сайті Виконавця https://mirkosmetologa.com.ua/.
 12. 2.12. Замовник надає згоду на обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, номер телефону) з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актів та укладеного Договору, а також підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що містить його персональні дані, до бази персональних даних Виконавця.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. 3.1. Замовник доручае, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з сервісного обслуговування, гарантійного та/або післягарантійного ремонту косметологічного лазерного обладнання та/або косметологічного обладнання ТМ «Світ косметолога» з оплатою згідно тарифів Виконавця або без такої.
 2. 3.2. Перелік робіт, об’єм робіг, вартість та строки надання послуг визначає виключно Виконавець окремо для кожного випадку звернення власника Обладнання.
 3. 3.3. Строк надання послуг встановлюється виключно Виконавцем і становить від 1 (одного) до 28 (двадцяти восьми) робочих днів у залежності від об'єму чи складності поломки, наявності запасних частин тощо.
 4. 3.4. Акцептуючи умови цього Договору Замовник погоджується з тим, що у разі виникнення обставин, які ускладнюють надання послуг в обумовлений сторонами строк, Виконавець без попереднього інформування Замовника може подовжити строк надання послуг.
 5. 3.5. Сервісне обслуговування, гарантійний та/або післягарантійний ремонт може містити наступні послуги чи роботи:
  • Початковий огляд Обладнання і тестування - огляд і перевірка працездатності Обладнання без розбирання корпусу та частин обладнання (виконується безкоштовно).
  • Діагностика Обладнання - виявлення причин та об’ємів поломок Обладнання з розбиранням корпусу та частин Обладнання та застосуванням діагностичної апаратури, а також з наданням експертного висновку про поточний стан обладнання.
  • Планове технічне обслуговування Обладнання - технічне обслуговування, яке виконується у строки, визначені виробником Обладнання і вказані у Інструкціях з експлуатації Обладнання та у Договорах купівлі-продажу Обладнання, і включає в себе розбирання Обладнання та його частин, промивку системи охолодження, заміну витратних матеріалів, перевірку з застосуванням діагностичної апаратури та інше.
  • Позапланове технічне обслуговування Обладнання - технічне обслуговування, яке проводиться при порушенні строків, визначених виробником Обладнання і вказаних у Інструкціях з експлуатації Обладнання та у Договорах купівлі-продажу Обладнання. (Проведення позапланового технічного обслуговування є підставою для зняття гарантійних зобов’язань Виконавця і виробника Обладнання).
  • Розширене технічне обслуговування - технічне обслуговування, яке виконується для Обладнання, що експлуатувалося з порушеннями технічних умов чи не проходило планових технічних обслуговувань, чи з будь-якими порушеннями згідно умов цього Договору, що призвело до інтенсивного забруднення Обладнання чи виходу Обладнання з ладу. Розширене технічне обслуговування повинно передувати призначенню гарантійного чи післягарантійного ремонту як окремий вид робіт, оскільки без очищення забрудненого Обладнання не можливо встановити точні причини і об’єми поломок.
  • Гарантійний ремонт Обладнання - ремонт, на який розповсюджується дія гарантійних зобов'язань виробника Обладнання.
  • Післягарантійний ремонт Обладнання - ремонт, на який не розповсюджується дія гарантійних зобов'язань виробника Обладнання, або ремонт, який здійснюється після закінчення гарантійного строку Обладнання, вказаного у Інструкціях з експлуатації Обладнання та Договорах купівлі-продажу обладнання.
 6. 3.6. Обсяг послуг та робіт, зазначених в п. 3.5. цього Договору, визначається виключно Виконавцем та може надаватися як окремо, та і у сукупності.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 1. 4.1. Замовник оформлює на сайті Виконавця заявку на виконання робіт, у якій обов’язково вказує всі дані відповідно до форми заявки. Відсутність заявки або відсутність будь-яких даних, зазначених у формі заявки є підставою для відмови Виконавця у наданні послуг Замовнику. Заповнення заявки та її надсилання Виконавцю є ознакою прийняття умов цього Договору з боку Замовника.
 2. 4.2. Після заповнення заявки Замовник доставляє Обладнання до офісу Виконавця у будь-який зручний для Замовника спосіб. Якщо Замовник доставляє Обладнання до офісу Виконавця самостійно, то Заявка може бути заповнена безпосередньо у офісі Виконавця.
 3. 4.3. Якщо обладнання надійшло до офісу Виконавця, а Замовник не заповнив повністю заявку та не надіслав її Виконавцю на протязі 2 (двох) діб з моменту доставки Обладнання у офіс Виконавця, то Виконавець повертає Замовнику Обладнання на протязі 3 (трьох) діб з відправкою Новою Поштою. При цьому Замовник має сплатити Виконавцю вартість доставки Обладнання від Виконавця до Замовника згідно рахунків Нової Пошти, або обладнання відправляється за рахунок Замовника.
 4. 4.4. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю Обладнання повністю укомплектованим з одночасною передачею Інструкції з експлуатації Обладнання із заповненим Гарантійним талоном, якій розміщений у Інструкції.
 5. 4.5. Якщо Замовник не передає Виконавцеві Інструкцію з експлуатації з повністю заповненим Гарантійним талоном, то Виконавець не проводить гарантійний ремонт обладнання, а проводить тільки платний післягарантійний ремонт Обладнання.
 6. 4.6. Якщо Замовник не передав обладнання повністю укомплектованим для перевірки роботи усіх частин обладнання, то Виконавець не несе відповідальності за якість проведення робіт чи ремонту і має право повернути Обладнання Замовнику у порядку, описаному у п. 4.3.
 7. 4.7. Обладнання, яке надійшло до офісу Виконавця, початково оглядається і тестується Виконавцем у строк до 3 (трьох) діб (у залежності від виду та об’єму поломок) з дня надходження Обладнання у офіс Виконавця. Для прискорення огляду і тестування Замовник на прохання Виконавця надає фото і відеоматеріали, на яких зафіксовано, який саме недолік чи поломку у роботі Обладнання і його ознаки було виявлено Замовником під час експлуатації Обладнання.
 8. 4.8. Після огляду Обладнання Виконавець може надати Замовнику попередні висновки про вартість і строки робіт, які потрібно виконати з Обладнанням. Якщо попередні висновки не задовольняють Замовника, або за попереднім тестуванням не вдалося виявити причину поломки, то Виконавець може провести безоплатну (для гарантійних випадків) чи платну (для не гарантійних випадків) діагностику обладнання з оформленням експертного висновку. Висновок може бути наданий як з оформленням на фірмовому бланку, так і у вигляді електронного документа.
 9. 4.9. Після діагностики Виконавець надає Замовнику інформацію про виявлені поломки та вартість і строки ремонту чи виконання робіт, а також іншу інформацію. Сторони домовилися, що інформація Виконавцем Замовнику може надаватися будь-яким способом - по телефону, на електронну пошту чи Вайбер.
 10. 4.10. Якщо Замовник погоджується з вартістю, строками виконання та можливостями надання гарантій після виконання робіт, то Замовник сплачує Виконавцю вартість робіт і Виконавець приступає до виконання.
 11. 4.11. Якщо Замовник не погоджується з висновками Виконавця про вартість, строки виконання та можливість надання гарантій після виконання робіт, то Обладнання повертається Замовнику. Замовник може забрати Обладнання самостійно, або Виконавець повертає Замовнику Обладнання на протязі 2 (двох) діб з моменту відмови Замовника з відправкою Новою Поштою. При цьому Замовник має сплатити Виконавцю вартість доставки Обладнання від Виконавця до Замовника згідно рахунків Нової Пошти, або обладнання відправляється за рахунок Замовника.
 12. 4.12. Якщо у ході виконання робіт будуть виявлені додаткові поломки чи виникне необхідність додаткових робіт, які неможливо було виявити при діагностиці (наприклад, вихід з ладу декількох радіоелектронних компонентів на різних платах, що неможливо виявити при діагностиці, а тільки під час послідовної заміни), то Виконавець повідомляє про це Замовника і погоджує з Замовником додатковий об’єм ремонтних робіт. Якщо Замовник не погоджується на додатковий об’єм ремонтних робіт, то Виконавець виконує тільки погоджені роботи і передає Обладнання Замовнику у тому стані, у якому Обладнання перебуває на кінець виконання робіт.
 13. 4.13. Після виконання усіх робіт Обладнання передається Замовнику.
 14. 4.14. Виконавець повідомляє Замовника про закінчення робіт, а Замовник повинен на протязі 3 (трьох) діб забрати Обладнання з офісу Виконавця зручним для нього способом. Якщо Замовник не забирає Обладнання, то Виконавець зберігає Обладнання платно з оплатою 500 (п’ятсот) гривень за добу, починаючи з четвертої доби з моменту повідомлення Замовника про готовність його Обладнання.
 15. 4.15. Якщо Замовник хоче отримати обладнання з доставкою Новою Поштою, то Замовник сам сплачує вартість доставки свого Обладнання.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. 5.1. Вартість послуг та робіт, які проводяться Виконавцем у відповідності до цього Договору, розраховується Виконавцем для кожного випадку окремо.
 2. 5.2.Оплата послуг та робіт згідно умов цього Договору проводиться у безготівковій формі шляхом 100% передплати.

6. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ.

 1. 6.1. Строк гарантії на Обладнання вказаний у гарантійному талоні на товар, який видається Замовнику разом з актом прийому-передачі Обладнання при купівлі.
 2. 6.2. Гарантія на Обладнання вважається дійсною тільки при пред'явленні Обладнання в оригінальній упаковці, разом з повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (із зазначенням найменування Обладнання, його серійного номера, дати видачі, тривалості гарантійного обслуговування, наявністю печатки продавця і підпису Замовника про ознайомлення з умовами гарантії, та відмітками про своєчасно пройдене технічне обслуговування Обладнання).
 3. 6.3. Виконавець залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні Обладнання Замовнику, якщо:
  • не пред’явлений гарантійний талон або у гарантійному талоні відсутній підпис Замовника;
  • серійний номер на Обладнанні видалений, змінений або стертий;
  • пошкоджені гарантійні маркери-пломби;
  • використовувалися неоригінальні або неякісні витратні матеріали та охолоджуючі рідини, що призвело до виходу з ладу системи охолодження Обладнання;
  • не проводилося своєчасне технічне обслуговування у строки, визначені для Обладнання;
  • під час гарантійного строку проводилися ремонти або технічне обслуговування поза межами офісу Виконавця або сервісного центру, який за угодою з Виконавцем здійснює гарантійне обслуговування;
  • під час гарантійного строку проводилась повна або часткова розбірка Обладнання або його частин (насадок, маніпул, кабелів, шлангів, з'єднань, залпів та іншого) не уповноваженими особами поза межами офісу Виконавця або сервісного центру, який за угодою з Виконавцем здійснює гарантійне обслуговування;
  • відсутня письмова заява Замовника, або заява, направлена за допомогою сайту Виконавця, з описом поломок і бажаних Замовником об’ємів ремонту.
 4. 6.4. Сторони домовилися, що гарантійні зобов’язання Виконавця стосовно Обладнання припиняються, якщо вихід Обладнання чи його частин з ладу відбувся у наслідок:
  • порушення правил експлуатації та зберігання;
  • роботи Обладнання у непередбачених режимах;
  • порушення методик виконання робіт (процедур) з Обладнанням, що призвело до непередбаченого технічними умовами попадання речовин, що використовуються при роботі Обладнання, до корпусу чи частин Обладнання (наприклад, попадання карбонових часточок на сапфірове скло насадок через недотримання відстані від насадки до карбону призводить до виходу скла з ладу, що не є гарантійним випадком);
  • роботи у запилених приміщеннях, що призвело до попадання у корпус Обладнання чи до його частин надмірної кількості пилу;
  • роботи у приміщеннях, у яких порушується оптимальний температурний режим, встановлений для роботи Обладнання, через що виникає перегрівання чи переохолодження Обладнання;
  • невірного встановлення і підключення Обладнання на території Замовника;
  • суттєвого і постійного перевищення допустимої температури у системі охолодження під час роботи Обладнання;
  • падіння Обладнання (або його комплектуючих) з чи без зовнішнього пошкодження корпусу та його частин, але з наявністю внутрішніх пошкоджень від падіння;
  • попадання усередину корпусу Обладнання чи його частин сторонніх речовин та рідин, комах, сторонніх предметів;
  • зберігання Обладнання без виконання на ньому роботи з порушенням допустимого інтервалу температур при зберіганні чи зберігання Обладнання без упаковки, що призвело до попадання усередину обладнання чи його частин пилу, чи зберігання Обладнання без злиття рідини з системи охолодження;
  • виникнення зовнішніх і внутрішніх механічних ушкоджень (зам’ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів на кристалі, процесорі і т.п.), отриманих у разі неправильної експлуатації, установки або при транспортуванні Обладнання чи падінні Обладнання;
  • виникнення ушкоджень, отриманих у результаті аварії, або від дії вогню, або дії вологи;
  • внесення змін в конструкцію Обладнання поза межами сервісного центру Виконавця;
  • невідповідності технічним стандартам і нормам живильних, телекомунікаційних, кабельних мереж, у тому числі - при застосуванні стабілізаторів та трансформаторів струму;
  • відсутності елементів обов’язкової комплектації товару.
 5. 6.5. Гарантія на Обладнання припиняється у випадку виходу з ладу Обладнання чи його частин через порушення правил експлуатації системи охолодження обладнання:
  • використання охолоджуючих речовин, не рекомендованих виробником, або таких, які мають підвищений вміст солей, через що відбувається засмічення каналів охолодження у всіх частинах Обладнання;
  • забруднення системи охолодження бактеріальними осадами, які виникають через порушення графіку заміни охолоджуючих рідин, що призводить до засмічення каналів охолодження;
  • механічні ушкодження рухомих і нерухомих частин системи охолодження.
 6. 6.6. Гарантія не діє у випадках, коли пошкодження чи несправність Обладнання сталися у наслідок пожежі, ураження блискавкою чи зумовлені іншими природними явищами.
 7. 6.7. Технічне обслуговування Обладнання підчас гарантійного строку відбувається тільки у офісі Виконавця за адресою: м.Кременчук вул.Театральна 34. Адреса офісу Виконавця може змінюватися, про що Виконавець додатково повідомляє Замовника.
 8. 6.8. У випадку існування між сторонами спору з приводу гарантійного чи негарантійного випадку, то Обладнання може бути передане на експертизу до такого експерта, який має кваліфікацію і сертифікацію для проведення експертиз косметологічного лазерного та косметологічного Обладнання.
 9. 6.9. Якщо Замовник не провів вчасно чергове планове технічне обслуговування Обладнання і прострочив його більше ніж на 10 (десять) робочих днів, то гарантія на Обладнання припиняється з дати, що визначається як дата чергового технічного обслуговування плюс 30 (тридцять) календарних днів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. 7.1. Замовник зобов’язаний:
 2. 7.1.1. Здійснювати експлуатацію косметологічного обладнання у відповідності до правил експлуатації та за призначенням. Слідкувати за публікацією новин та змін на офіційному сайті Виконавця https://mirkosmetologa.com.ua/
 3. 7.1.2. Не виконувати самостійно, або за сторонньою допомогою третіх осіб, ремонт косметологічного обладнання.
 4. 7.1.3. Надати повні відомості Виконавцю, які необхідні для надання останнім послуг у відповідності до умов цього Договору.
 5. 7.1.4. Своєчасно проводити оплату послуг Виконавця.
 6. 7.1.5. Перевірити належне функціонування косметологічного обладнання після надання Виконавцем послуг на умовах цього Договору.
 7. 7.2. Замовник має право:
 8. 7.2.1. Контролювати хід надання послуг шляхом отримання інформації від Виконавця.
 9. 7.3. Виконавець зобов’язаний:
 10. 7.3.1. Надавати послуги у відповідності та на умовах цього Договору кваліфікованим персоналом.
 11. 7.4. Виконавець має право:
 12. 7.4.1. Припинити надання послуг у випадку невиконання Замовником умов цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 1. 8.1. За порушення умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно з діючим Законодавством України. Всі спори за цим договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди, то спір вирішується у судовому порядку.
 2. 8.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, блискавка тощо) та у випадках передбачених чинним законодавством.
 3. 8.3. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, визначені п. 8.2. цього Договору, зобов’язана повідомити іншу сторону у письмовій формі протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання відповідної події.
 4. 8.4. У випадку неповідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин, у відповідності до п 8.3. цього Договору, така Сторона не звільняється від виконання зобов’язань за цим Договором.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 9.1. Даний Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.
 2. 9.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцептування Замовником.
 3. 9.3. Вся переписка, яка велася сторонами до акцептування цього Договору, втрачає силу з моменту його акцептування.
 4. 9.4. Зміна умов акцептованого Договору – не допускається.
 5. 9.5. У випадках, не передбаченим даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.